Bu teklif çağrısının genel amacı, Türkiye'de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamaktır.

Bu teklif çağrısının özel amaçları:

  • Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ilgili yerel aktörlerin kapasitelerini artırmak,
  • Kayıt dışı istihdamın azaltılması için yenilikçi uygulanabilir faaliyetleri teşvik etmek,
  • İstihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren kamu kurumları, meslek odaları, sosyal taraflar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler vb. kuruluşlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak ve teşvik etmek,
  • İkili ve üçlü sosyal diyalog mekanizmasını ve kurumlar arası işbirliğini desteklemek,
  • Kayıtlı istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu gösterecek şekilde çalışanlar ve işverenler arasında sosyal güvenlik konusundaki farkındalık düzeyini artırmak,
  • Bölgesel ve yerel düzeyde kayıtlı istihdamı teşvik etmek için etkili yöntemler bulmak,
  • Sektörel veya şirket bazlı kurumsallaşmayı desteklemek yoluyla kayıtlı istihdamın artırılmasıdır.

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen her hibe, asgari 150.000 Avro ve azami 300.000 Avro arasında olmalıdır.

Başvuru Sahipleri;

· Sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, Avrupa Komisyonu Mali Tüzüğü Uygulama Kurallarının 43. Maddesinde tanımlanan uluslararası (devletlerarası) kuruluşlar,

· Yerel otoriteler, yani belediyeler, il özel idareleri, yerel yönetim birlikleri,

· Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları gibi), kamu çalışanı/işçi sendikaları/konfederasyonları ve işveren sendikaları/konfederasyonları, sektör temsilcisi kuruluşlar, iş destek kuruluşları, ihracat birlikleri, KOBİ temsilcisi kuruluşlar (profesyonel/mesleki birlikler ve/veya vakıflar),

· Üniversiteler,

· Bölgesel Kalkınma Ajansları,

· Organize sanayi bölgeleri (OSBler).

Projenin maksimum süresi 12 ay ve Proje Ön Teklif Belgelerinin son teslim tarihi 11.10.2013

Başvuru formu ve ekleri ile bilgilendirme toplantılarına katılım için kayıt formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://ikg.gov.tr/Duyurular/tabid/203/language/tr-TR/ArticleId/189/Kaytl-Istihdamn-Tesviki-II-Hibe-Program-PRE-II-EuropeAid135020MACTTR--Hibe-ProgramTeklif-CagrsBilgilendirme-Gunleri.aspx