Başvuru Tarihleri:

Bütün başvurular en geç 16 Aralık 2013 tarihi itibariyle elektronik ortamda SWIM arayüzü vasıtasıyla gönderilmiş ve posta veya şahsen teslimat yoluyla da Komisyon'a ulaştırılmış olmalıdır.

Çağrının Amacı:

Bu çağrının amacı, Sosyal Yatırım Paketi'nin üye devletlerin refah sistemlerini modernleştirmek ve yeterli gelir desteğini, işgücü pazarına katılımı ve kaliteli hizmetlere erişimi birleştiren bütünleştirilmiş aktif içerme stratejisini tasarlamaya ihtiyaç duyan bazı yapısal reformların nasıl yerine getirileceği konusunda rehberlik sağlamaktır.

Deneylerin Kapsamı:
- Toplumda ve işgücü piyasasında insanları içerilmesini desteklemek için fayda ve hizmetlerin harekete geçirilmesi ve seçilir kılınması,
- İnsanların yaşam boyu ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal koruma sistemleri,
- Yeterli ve sürdürülebilir bir sosyal koruma için daha etkili ve yeterli harcamalar sağlamak,


Kimler Başvurabilir?
- Başvuru sahibi, merkezi, bölgesel veya yerel düzeyde bir kamu kurumu ya da kamu hukuku tarafından yönetilen bir kurum olmalıdır.
- Başvuru sahibi, konsorsiyuma en az bir ortak dahil etmelidir. Ortaklar, merkezi, bölgesel veya yerel düzeyde bir kamu kurumu ve/veya kamu hukuku tarafından yönetilen bir kurum ve/veya sivil toplum kuruluşu ve/veya özel sektör kuruluşu olmalıdır. Akademik yapıların müdahil edilmesi güçlü bir şekilde desteklenmelidir.
- Bu çağrı, 28 üye ülkeden, EFTA/EEA ülkelerinden (İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç), Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Sırbistan ve Türkiye'den katılımlara açıktır.
- Tüm ortak başvurularda ortaklar, projeye katılımlarını taahhüt mektupları ile teyit etmelidir.


Başvuru Koşulları:
- Projenin 24 aydan az 36 aydan fazla sürmemesi gerekmektedir.
- Teklif çağrısına ayrılan toplam bütçe € 3.500.000'dur
- Her bir başvuru € 700.000 ve € 1.000.000 arasında olmalıdır. € 1.000.000 gençliğin faal hale getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasıyla ilgili projelere aktarılacaktır. Bu konudaki projelerin yeterli seviyede olmadığı durumda fonlar diğer başlıklara kaydırılacaktır.
- Proje bütçelerinin en fazla %80'lik kısmı Avrupa Birliği tarafından karşılanacaktır. Geriye kalan %20'lik tutar başvuru sahipleri tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için bakınız:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=392&furtherCalls=yes


Türkiye irtibat noktası ile iletişime geçmek için:

progress@ikg.gov.tr